!

محصولی یافت نشد.

محصولی برای فیلتر انتخابی شما یافت نشد.

عروض به‌معنی فن سنجیدن شعر و شناختن وزن‌ها و بحرهای کلام منظوم با افاعیل عروضی و پیدا کردن اوزان اشعار برپایهٔ آن افاعیل است.