!

محصولی یافت نشد.

محصولی برای فیلتر انتخابی شما یافت نشد.

علم بدیع یا فن بدیع در اصطلاح ادبیات از فنون بلاغت است و موضوع آن آرایش‌های سخن فصیح و بلیغ در نظم و نثر است.